עמותת "חיים לאלון" מע"ר 580558054
בנק הפועלים 618 רמלה
חשבון 694430

תקנון

כתובת האתר שלנו היא: https://lifeforalon.co.il

תקנון אתר “עמותת חיים לאלון”

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עמותת חיים לאלון (להלן: “האתר”).
האתר מופעל ע”י עמותת חיים לאלון ע”ר: 580558054  (להלן: “העמותה”).

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לנהוג לפי הכתוב בתקנון זה.
המידע באתר זה נועד להביא לידיעת המשתמש באתר מידע על פעולות העמותה והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור.

באתר זה ניתן לתרום כספים לעמותה וכן לרכוש מוצרים המוצעים למכירה לטובת העמותה ומטרותיה.

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס בהתאם לסעיף 46א’ לפקודת מס הכנסה.
בכל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה.
התרומה מוגבלת מעל לגיל 18.
העמותה מחזיקה באישור משלטונות המס כמתחייב בחוק, ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות.
הרשאים לתרום או לרכוש מוצרים באמצעות אתר זה הינם מי שכשירים לבצע פעולות משפטיות על פי חוק בלבד.

אתר זה מאפשר תרומה/תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

 כללי 

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מהאתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. העמותה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות/לעדכן תקנון זה.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ואמצעי תקשורת אחרים.
 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 6. העמותה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעמותה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות ו/או ההשמטות.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העמותה.
 9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 12. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לבצע רכישות/תרומות באמצעות האתר בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).
 13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהא רשאית למנוע מכל אדם/חברה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  ב. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  ד. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  ה. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

רכישת מוצרים ו/או תרומה באתר

 1. רכישת המוצרים ו/או תרומה תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את כל הפרטים הדרושים.
 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 3. בעת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 4. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן:”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, העמותה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי העמותה והאתר.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

תשלום

 1. התשלום עבור המוצרים ו/או תרומה יעשה באמצעות כרטיס אשראי/צ’ק/מזומן או העברה בנקאית וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של העמותה.
 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעי אחר, העמותה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים ורק לאחר מכן לספק את המוצרים, בהתאם לשיקול דעתה.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהעמותה תכבד.
 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את העמותה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ההזמנות.
 5. לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע העמותה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והעמותה תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 7. אישור הרכישה מותנה בהימצאות במלאי במועד ההזמנה. בכל מקרה שלא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא העמותה מחויבת לספק את המוצר. העמותה תבטל את החיוב אם בוצע בגין הרכישה ותשיב למזמין את כספו אם שולם לעמותה.
 8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר במלאי ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששילם.
 9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או תשלום בכל אמצעי תשלום אחר שאושר ע”י העמותה.

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י העמותה תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מחברת האשראי ו/או תשלום מלא עבור המוצר בכל אמצעי תשלום אחר.
  המוצר יסופק לכתובת/נקודת חלוקה שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 2. העמותה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש.
 3. המוצרים יישלחו בכפוף לזמני האספקה של חברת ואינם ניתנים לבקרה ושליטה על ידי העמותה ו/או הספקים.
 4. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. העמותה תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 5. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות מתנדבים בנקודות חלוקה, יחולו התנאים שיפורסמו מעת לעת באתר העמותה בצמוד למוצר.
 6. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי העמותה ו/או הספקים.
 7. מועדי האספקה המצוינים באתר אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
 8. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושתו על המזמין. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
 9. העמותה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת העמותה כגון שביתות כלליות במשק ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  ב. כל סיבה שאינה בשליטת העמותה.
  ג. מסיבה הקשורה עם חברת השליחויות או דואר ישראל.
 10. ללקוח תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ללא תשלום דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות העמותה בלבד.
 11. על הלקוח להודיע מיידית לעמותה אם המוצר לא סופק במסגרת תקופת האספקה המפורטת באתר. במקרה כזה, זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 12. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יוחזרו לעמותה ו/או לספקים בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום דמי משלוח וטיפול.

ביטול רכישה ע”י המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן מבלי לגרוע מהאמור:
  א. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל lifeforalon@gmail.com
  ב. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים בהתאם לכתוב לצד הפריטים באתר.
  ג. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר סגור וללא שימוש באריזתו המקורית.
  ד. לאחר קבלת הודעת הביטול יוחזר למזמין הסכום ששילם בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

ביטול רכישה ע”י העמותה

 1. העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית העמותה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור העמותה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות תמונות, תכנים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העמותה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לעמותה להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם www.lifeforalon.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של העמותה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של העמותה.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהעמותה.
 6. העמותה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה.

אחריות

 1. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
 2. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העמותה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 3. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 4. בכל מקרה העמותה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העמותה.
 2. העמותה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.
 4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה.
 5. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכח עליון, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 7. תקנון זה כפוף לדיני מדינת ישראל, וכל מחלוקת בעניינו יובאו בפני הערכאות המשפטיות המוסמכות בתל אביב-יפו.

השארו מעודכנים

הצטרפו אלינו
הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו
0